برنامه آموزشي بخش نوزادان و NICU

اخبار آموزشي

کلاس رفتار و اخلاق حرفه ای با موضوع مسائل قانونی و اخلاقی در طب کودکان با سخنرانی جناب آقای دکتر تقدسی نژاد مدیر محترم گروه پزشکی قانونی برگزار می شود.

زمان: چهارشنبه 25/10/1392    ساعت: 30/12-14

مکان: کلاس کنفرانس مرکز تحقیقات مادر، جنین و نوزاد

حضور کلیه دستیاران تخصصی و فوق تخصصی الزامی است.

اخبار پژوهشي

.

اخبار روز

.

كلاس آموزشي دانشجويان

تاريخ: موضوع:

ارائه دهنده:                        مسئول مربوطه:

مكان:                                توضيحات


كلاس آموزشي دستياران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**برنامه آموزشی تهویه مکانیکی**

عنوان

تاریخ

ساعت

مدرس

مکانیک تنفسی

18/7/92

11صبح

دکتر دلیلی

آماده کردن ونتیلاتور

25/7/92

11صبح

خانم فریدپور

اکسیژن درمانی

9/8/92

11صبح

دکتر طاهری-دکتر امینی

CPAP-NIV

16/8/92

11صبح

دکتر حردانی-دکتر اسماعیل نیا

PPV(فصل9)

30/8/92

12ظهر

دکتر طالبیان-دکتر نیک نفس

PTV 1(فصل12)

7/9/92

11صبح

دکتر صباغ-دکتر دلیلی

Pul.graph

14/9/92

11صبح

دکتر طاهری-دکتر امینی

Vent Strategy

21/9/92

11صبح

دکتر حردانی-دکتر اسماعیل نیا

HFV

28/9/92

12ظهر

دکتر طالبیان-دکتر نیک نفس

 

v    مکان : کلاس درس بخش نوزادان

 

v    حضور کلیه دستیاران و اینترنهای بخش نوزادان و NICU الزامیست

 

 

 

تاريخ:18/8/91 / موضوع:PPV 1  / مسئول مربوطه:دکتر اسماعیل نیا،دکتر زرکش                       مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:25/8/91 / موضوع:PPV 2  / مسئول مربوطه:دکتر امینی،دکتر عطاری                             مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:02/9/91 / موضوع:PTV   / مسئول مربوطه:دکتر اسماعیل نیا،دکتر طاهری                       مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:09/9/91 / موضوع:Pul.Graph   / مسئول مربوطه:دکتر امینی،دکتر حردانی                      مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:16/9/91/موضوع:Ventilation strategy/مسئول مربوطه:دکتر طاهری،دکتر دلیلی               مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:23/9/91/ موضوع:HFV/ مسئول مربوطه:دکتر امینی،دکتر حردانی                                 مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

كلاس آموزشي فلو ها

 

 

 

 

 

 

 

 

**برنامه آموزشی تهویه مکانیکی**

عنوان

تاریخ

ساعت

مدرس

مکانیک تنفسی

18/7/92

11صبح

دکتر دلیلی

آماده کردن ونتیلاتور

25/7/92

11صبح

خانم فریدپور

اکسیژن درمانی

9/8/92

11صبح

دکتر طاهری-دکتر امینی

CPAP-NIV

16/8/92

11صبح

دکتر حردانی-دکتر اسماعیل نیا

PPV(فصل9)

30/8/92

12ظهر

دکتر طالبیان-دکتر نیک نفس

PTV 1(فصل12)

7/9/92

11صبح

دکتر صباغ-دکتر دلیلی

Pul.graph

14/9/92

11صبح

دکتر طاهری-دکتر امینی

Vent Strategy

21/9/92

11صبح

دکتر حردانی-دکتر اسماعیل نیا

HFV

28/9/92

12ظهر

دکتر طالبیان-دکتر نیک نفس

 

v    مکان : کلاس درس بخش نوزادان

 

v    حضور کلیه دستیاران و اینترنهای بخش نوزادان و NICU الزامیست

 

 

تاريخ:18/8/91 / موضوع:PPV 1  / مسئول مربوطه:دکتر اسماعیل نیا،دکتر زرکش                        مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران فوق تخصص بخش نوزادان و NICU الزامی است. 

 

تاريخ:25/8/91 / موضوع:PPV 2  / مسئول مربوطه:دکتر امینی،دکتر عطاری                              مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران فوق تخصص بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:02/9/91 / موضوع:PTV   / مسئول مربوطه:دکتر اسماعیل نیا،دکتر طاهری                       مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران فوق تخصص بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:09/9/91 / موضوع:Pul.Graph   / مسئول مربوطه:دکتر امینی،دکتر حردانی                      مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران فوق تخصص بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:16/9/91/موضوع:Ventilation strategy/مسئول مربوطه:دکتر طاهری،دکتر دلیلی                 مكان:کلاس درس بخش نوزادان /

توضيحات:حضور کلیه دستیاران فوق تخصص بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

تاريخ:23/9/91/ موضوع:HFV/ مسئول مربوطه:دکتر امینی،دکتر حردانی                                   مكان:کلاس درس بخش نوزادان / ت

وضيحات:حضور کلیه دستیاران فوق تخصص بخش نوزادان و NICU الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

را ند بخش

از تاریخ 16 /08/91 لغایت 30/08/91           دکتر اسماعیل نیا ، دکتر دلیلی

گزارش صبحگاهي

تاريخ (روزهاي هفته ): دوشنبه هر هفته                          استاد مسئول                        ارائه دهنده

ژورنال كلاب

روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 12-11 در کلاس درس بخش نوزادان

معرفي بيماران مشكل

تاريخ (روزهاي هفته )                          استاد مسئول

كنفرانس هفتگي

تاريخ                        موضوع                                ارائه دهنده

درمانگاهها

استاد:آقای دکتر دلیلی   /    روزهاي فعاليت : روزهای زوج (کلینیک ویژه)

اتاق عمل

استاد                     روزهاي فعاليت

كارگاه آموزشي

مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر

تاريخ : 12-11 آذرماه   موضوع: مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر