اعتبار بخشی

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/vh/vh.tums.ac.ir/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/EtebarBakhshi/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.2.27 (CentOS)
Client OS:Unknown
PHP:5.2.17

 

تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان

اعتبار بخشی، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است. در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان باید گفت: موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی، و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرایند دارا می باشد. ضمناً حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرایند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است.

کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران

برای دانلود کتاب استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
کلیک نمایید


مطالب آموزشی (برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک نمایید) acrobat reader 8.0 required

* مفاهیم اعتبار بخشی

* مدل های اعتبار بخشی

نحوه اعتبار بخشی

* محورهای اصلی استانداردهای اعتبار بخشی

استانداردهای اعتبار بخشی در واحد مدیریت

* تدوین خط مشی و روش اجرایی در الگوی اعتبار بخشی

 

 

 

خود ارزیابی (برای دانلود بر روی عنوان مربوطه کلیک نمایید) acrobat reader 8.0 required

بخش آنژیوگرافی

بیهوشی و اتاق عمل

طب انتقال خون

ساختمان
بخش مراقبت های ویژه قلبی (CCU)
شیمی درمانی
کمیته ها
بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی

بخش دیالیز

بخش اورژانس

واحد بهداشت محیط

واحد تاسیسات

آتش نشانی

واحد مدیریت منابع انسانی
بخش مراقبت های ویژه (ICU)
واحد کنترل عفونت

بخش داخلی

واحد فناوری اطلاعات
بلوک زایمان
آزمایشگاه
واحد رختشویخانه
مدیریت و رهبری
واحد مهندسی پزشکی
واحد مدارک پزشکی
بخش مدیریت دارویی
بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU)
واحد مدیریت پرستاری
واحد تغذیه

واحد بهداشت حرفه ای

حقوق گیرنده خدمت

بخش کودکان

بخش فیزیوتراپی
واحد تدارکات
بخش روانپزشکی
واحد بهبود کیفیت
بخش تصویربرداری
بخش جراحی
واحد مدیریت دفع پسماند

 

 

اخبار مرتبط

برگزاری اولین جلسه کمیته استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان در سال 1391

 

برگزاری دومین جلسه کمیته استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان در سال 1391

 

 

hamayesh.jpg

دومین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید

 

 

منتظر مطالب بعدی باشید ......................................