درمانگاه فیزیوتراپی

 

درمانگاه فیزیوتراپی در زیرزمین ساختمان شماره 2 بیمارستان ولیعصر (عج) واقع است و در حال حاضر با 3 کارشناس فیزیوتراپی به ارائه خدمات زیر می پردازد:

1-      بیماران سرپایی هموفیلی:این بیماران برای ویزیت و تهیه فاکتور های تزریقی به درمانگاه هموفیلی مراجعه می نمایند که تعدادی آنها صرفاٌ برای دریافت درمان فیزیوتراپی مراجعه می کنند .

2-      بیمارانی که برای مدت محدودی در درمانگاه هموفیلی بستری می شوند : از این بیماران ، تعدادی در صف انتظار دریافت تختهای بستری در بخش خون هستند و گروهی دیگر در زمان کوتاهتری مرخص می شوند .

3-      خدمات مشاوره ای: برای افرادی که برای درمان فیزیوتراپی مراجعه می نمایند و بدلیل کوچکی و محدود بودن فضای کاری ، پذیرش آنها برای درمان  امکان پذیر نمی باشد، اما در حد آشنایی با تمرینات و محافظت از ناحیه درمان خدماتی داده می شود.نیز درمان بسیار محدود برای گروهی از پرسنل که مراجعه می نمایند ویا معرفی شده اند .

4-      ارایه خدمات به بیماران بستری در بخشهای بیمارستان ولی عصر(عج)

 

آمادگی خاص: بیمار هموفیلی قبل از درمان فیزیوتراپی باید فاکتور، پلاسما یا فرآورده خونی تزریق نماید.

وقت دهی و پذیرش بیمار در درمانگاه روزانه انجام میگیرد.

شماره تلفن :  61192264