تلفن داخلی بخش ها و قسمت های بیمارستان ولیعصر عج

با پیش شماره 6119ریاست

2300

جراحی زنان

2363مدیریت

2346

غدد و روماتولوژی

2374معاون مدیر

2302

کودکان

2361دفتر پرستاری

2318-2319

گوش و حلق و بینی

2394حسابداری(رییس)

2050

NICU1

2359حسابداری (دایره لیست)

2484

NICU2 نوزادان و

2467حسابداری(رسیدگی واعتبارات)

2311

ICU

2391دبیرخانه

2398

لاپاراسکوپی

2390کار گزینی

2355

جراحی پلاستیک

2477خدمات

2304

خون

2378ترخیص

2312

اکو نوزادان

2042پذیرش و صندوق

2314

پزشکی هسته ایبایگانی اداری

2321

مدیریت مرکز

2400مدارک پزشکی

2333-2439

اتاق پزشکان

2405دفتر بهبود کیفیت

2399

پذیرش

2403بهداشت محیط

2446

اسکن ایزوتوپ(آزمایشگاه)

2401کارپردازی

2305

آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر عجمددکاری

2310

رییس آزمایشگاه

2337داروخانه

2335

سوپروایزر

2465تجهیزات پزشکی

2891

پذیرش بیماران سرپایی

2348سی اس آر

2351

پذیرش بیماران بستری

2336امور رفاهی

2339

بیوشیمی

2342مرکز رایانه

2489-2402

بیوشیمی اختصاصی

2344اطلاعات

2309-2308

بیوشیمی ادرار

2349رادیولوژی

2327

سرولوژی

2338سونوگرافی

2328

میکروب شناسی

2341اتـاق عمـل

2386

محیط سازی

2301پیوند مغز استخوانBMT

2380

هماتولوژی

2343اورژانس زایمان

2384

انگل شناسی

2349سونوگرافی زایمان

2482

ایمونولوژی

2347بیمه تأمین اجتماعی

2326

انبار آزمایشگاه

2345بیمه خدمات درمانی

2438

فلوسیتومتری

2445حاکمیت بالینی

2461

انـعـقاد

2041دفتر تغذیه

2464

آزمایشگاه ژنتیک

2406اموال

2323

هماتولوژی اختصاصی

2259انبار

2322

آزمایشگاه پیوند

2381جراحی تراکس

2367

نمونه گیری غدد

2408جراحی عمومی

2371

تلفن داخلی درمانگاههای بیمارستان ولیعصر عج – با پیش شماره 6119شنوایی شناسی

2069

مشاوره شیردهی

66591318فیزیوتراپی هموفیلی

2264

رشد وتکامل

2357گفتار درمانی

2396

ژنتیک

2406مشاوره بیهوشی وقلب

2887

درمانگاه خون

2218باروری و ناباروری

2049

درمانگاه گوش ،حلق وبینی

2213درمانگاه کودکان وپره ناتال

2268